منشور اخلاقی

فلسفه و رسالت هر سازمان موجب پرورش هوشمندي ، پختگي و ژرف نگري كاركنان مي شود به گونه اي كه انديشه هاي كاركنان و اساتيد و کارآموزان آنان را در چارچوب انساني و اجتماعي قرار مي دهد تا بتوانند رفتارشان را در همان ساختار بروز دهند . بايد براي انجام رسالت همگاني سازمان با يكديگر سخت تلاش كنند و اين فلسفه و رسالت را منشور اخلاقي مي نامند .

همه افراد جامعه قابل احترام هستند و نيازمندند كه خويشتن را ارزشمند ببينند و اين ارزشمندي بر پايه اي محكم استوار است و پابرجاترين و سالم ترين عزت نفس بر پايه احترامي كه مستحق آنيم استوار است نه بر اساس شهرت يا آوازه ظاهري و تملق ها .

اصول اخلاقی

 ما به عنوان خانواده بزرگ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای رعایت اصول و آرمانهای اخلاقی زیر در جهت خدمت به کشور و هم نوعان و پاسداشت حقوق انسانها هم سوگند میشویم :

۱     ترویج منشور اخلاقی سازمان بر اساس ارزشهای الهی و انسانی و رعایت حقوق انسانی و پایبندی استثناناپذیر به آن آرمان اخلاقی ماست .

۲     افزایش مستمر کیفیت خدمات آموزشی وظیفه ماست .

۳     رعایت و احترام به حقوق متقاضیان آموزش سرلوحه تعهدات ماست .

۴     ارتقاء و حفظ مهارت و تخصص کارآموزان از تعهدات ماست .

۵     رعایت اصول احترام ، اعتماد متقابل ، رعایت ادب و نزاکت در گفتار و برخورداری در امور مراجعان وظیفه ماست .

۶     خدمتگـــزاری به مردم را توفیق الهـی ، مسئولیتی ارزشمند و افتخار آفرین می دانیم .

۷     حفظ سلامت محیط زیست و رعایت حقوق بشر از وظیفه ماست .

۸   خود باوری ، حمیت سازمانی ، نقد پذیری و سرعت در امور ، خوشرویی ، صمیمیت و محبت به همکاران ، عدم دخالت در حقوق شهروندی و مسئولیتهای کاری همکاران از باورهای اخلاقی ماست .

۹     رعایت اصول احترام ، اعتماد متقابل و وفاداری به سازمان و صداقت را سرلوحه فعالیتهایمان قرار می دهیم .

۱۰     ارتقاء دانش ، مهارت ، توان تخصصی و شایستگی های مربیان از اهداف بنیادی سازمان است

نظر دهید !!!

نظر شما برای “منشور اخلاقی”

قالب وردپرس